ברוכים הבאים לאתר של חברת רותם שני (להלן: “החברה”).

הגישה לאתר זה או כל אתר שהוקם ו/או יוקם ע”י החברה, לבדה או בשיתוף עם אחרים בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: “האתר”), והשימוש בו, כפופים לתנאים המפורטים מטה (להלן: “תנאי השימוש”). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש ו/או גולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי בו (להלן: “משתמש”), ומהווים חוזה התקשרות בינך לבין החברה.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש באתרנו מאחר ועצם גישתך אליו, השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש באתר ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. ככל ואינך מסכים לאחד או יותר מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לבצע כל שימוש באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר יחיד נועד לשם הנוחות בלבד, ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

1. כללי

1.1. האתר מוצע לציבור כמות שהוא (As Is) ומכיל את כל המידע המופיע בו ובין היתר מידע אודות החברה, פרויקטים שביצעה החברה, תמונות וסרטונים, כתבות ופרסומים שונים. החברה עושה כל שביכולתה לעדכן את המידע על מנת שיהיה מדויק אך יתכן כי המידע אינו שלם או לא מעודכן ומדויק. כמו כן, ייתכן כי יהיו באתר טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות ביחס למידע המופיע בו והחברה אינה אחראית לאי דיוקים או היעדר עדכון או חוסרים ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
1.2. תמונות, שרטוטים, תרשימים, הדמיות ועיצובים שונים המתוארים או מוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת, וייתכנו הבדלים בין המוצגים באתר לבינם בפועל. ככל ותתגלה אי התאמה בין המידע באתר לבין מסמכי החברה הרשמיים, לרבות מידע שמסרו עובדי החברה, בכתב או בעל פה, המידע הנמצא במשרדי החברה ובמסמכיה הרשמיים הוא זה שייחשב כנכון.
1.3. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו.
1.4. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, באמצעות מחשב ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.


2. מועדון הלקוחות של החברה (להלן: “מועדון הלקוחות”)

2.1. הוראות סעיף ‎2 זה יחולו כל עוד תחליט החברה לקיים את מועדון הלקוחות שלה.
2.2. רישום לחברות במועדון הלקוחות ושליחת דיוור לחברי מועדון הלקוחות:
2.2.1. משתמש המעוניין להירשם כחבר מועדון, יידרש למלא את טופס ההרשמה לחברות במועדון באופן נכון ומדויק באמצעות טופס הרשמה אלקטרוני באתר החברה (להלן: “טופס הרשמה(“.
2.2.2. בטופס ההרשמה, יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים, לרבות שם מלא, כתובת מלאה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981- (להלן, בהתאמה: “מאגר המידע”) ו-“חוק הגנת הפרטיות”). במסירת מידע אישי הנך נותן הסכמתך שמידע זה ייכלל במאגר המידע וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.
2.2.3. החברות במועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
2.2.4. החברות במועדון הלקוחות מיועדת ליחידים בלבד, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או לשימוש על-ידי כל אדם אחר פרט למשתמש עצמו.
2.2.5. פרטיו של חבר המועדון עשויים לשמש את החברה לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות פקסימיליה, דואר ,SMS הודעות WhatsApp, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו”ב. חבר המועדון מסכים ומאשר ברישומו למועדון, לקבל דברי פרסומת אלה באמצעים השונים וכן לקבל דיוור מהחברה מעת לעת (להלן: “דיוור”(, וזאת גם אם פרטיו מופיעים במאגר ‘אל תתקשר אליי’.
2.2.6. ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה, והוא נותן את הסכמתו לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור .
2.2.7. חבר המועדון יוכל להסיר את כתובת הדוא”ל שלו מקבלת דיוור בכל עת, , באמצעות לחיצה על האפשרות “הסרה” במסגרת הודעות דוא”ל ו/או הודעות וואטסאפ המתקבלות באמצעות מערכת הדיוור.
2.3. חבר במועדון הלקוחות של החברה אשר ממלא אחר תנאי תקנון זה וההנחיות באתר בנוגע לחברות במועדון הלקוחות, זכאי ליהנות מהטבות והנחות מיוחדות, אשר תיקבענה מעת לעת על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותפורסמנה באתר ו/או בכל אמצעי אחר.
2.4. ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה רשאית לבטל את מועדון הלקוחות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא כל תהיה לחבר המועדון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם ביטול מועדון הלקוחות כאמור וכל הנובע ממנו.
2.5. כמו כן, ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת להעניק לחבר המועדון הטבה ו/או הנחה מסוימת (לרבות אם העניקה הטבה זו לחברים אחרים במועדון), וכי ההנחות ו/או ההטבות המוקנות לחברי המועדון הנן זמניות ומשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או המותגים הרלוונטיים. כן ידוע לחבר המועדון, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת להעניק לו הנחה בשיעור מינימאלי כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהי בכלל.
2.6. ידוע לחבר המועדון כי חלק מההטבות במסגרת החברות במועדון הלקוחות תסופקנה על-ידי צדדים שלישיים, וכי החברה אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להטבה ו/או להנחה לה יהיה זכאי חבר המועדון מעת לעת, לאופן מימושה ו/או לאיכותה ו/או לטיבה ו/או לתקינותה ו/או להתאמתה לצרכי חבר המועדון ו/או לזמני אספקתה ו/או כל עניין אחר הקשור בהטבה/ההנחה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לחבר המועדון ו/או למי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם קבלת ההטבה ו/או ההנחה ו/או השימוש בה ו/או אספקתה ו/או ההנאה ממנה, וחבר המועדון מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
2.7. ביטול חברות במועדון
2.7.1. חבר מועדון יהא רשאי לבקש את הסרתו מחברות במועדון הלקוחות בכל עת, באמצעות לחיצה על “בטל חברות במועדון” במסגרת דיוור החברה.
2.7.2. משמעות ההסרה מחברות במועדון הלקוחות הנה ויתור מוחלט ומיידי של חבר המועדון על כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה אשר הוקנו לו ו/או מגיעות לו בקשר עם חברותו במועדון טרם ההסרה, מהחברה ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מטעמם.
2.8. החברה שומרת על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה, באופן זמני ו/או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור, לרבות אך לא רק, במקרים של חשש לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או בעקבות שינוי מדיניות החברה ו/או עקב תקלה טכנית ו/או עקב טעות אנוש ו/או מכל סיבה שהיא, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

3. הגנה על פרטיות ומאגרי מידע

נושאים אלו מוסדרים במסמך מדיניות הפרטיות הקיים באתר.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני
4.1. האתר והמידע המפורט בו, לרבות עיצובו, תוכנו וכן השרטוטים, התרשימים, האיורים, התמונות השמות וסימני המסחר וכל מידע אחר המופיע בו (להלן: “המידע”), מוגנים על ידי זכויות יוצרים ומהווים קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש באתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ולא להכניס בו שינויים, ו/או לעבד, לערוך, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להציג בפומבי ולמכור כל חלק מהמידע, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש הנוגד את דיני זכויות היוצרים וכל דין זר ו/או אמנה בינלאומית.
4.2. סמל החברה, שמה, שם האתר וכל סימן אחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו), מהווים רכוש בלעדי של החברה והשימוש הינו שימוש בלעדי לחברה. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה אשר עלולה להוות פגיעה בזכויות הקניין על סימני המסחר.

5. קישורים אלקטרוניים לאתרים אחרים (Links)

באתר החברה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. יובהר כי קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד ואין לחברה כל שליטה על אתרים אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרי אינטרנט אלה. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלה, או על כל קשר לאתרים אלה או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שהקישור מתכוון לאתרים אשר אליהם מתיימרים המצביעים האלקטרוניים לקשר. לחברה שיקול דעת בלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6. חובות המשתמש

המשתמש מתחייב לבצע כל שימוש באתר בהתאם להוראות בתקנון זה ובתום לב. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש באתר יעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה וכן מצהיר ומתחייב כי בכניסתו לאתר יימנע מכל פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים באמצעות השימוש.
עצם כניסת המשתמש לאתר ופעילותו בו מצביעים על הסכמתו והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
6.1. המשתמש מתחייב שלא לבצע באתר פעולות אשר עלולות להגביל ו/או למנוע ממשתמשים אחרים את השימוש באתר, ולא לבצע כל שימוש שאינו תואם כל דין.
6.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, תוכן וחומר אשר אסור לפרסום בשל היותו מהווה איום, עלבון, הוצאת דיבה, גזענות.
6.3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, תוכן וחומר אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
6.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, תוכן וחומר אחר אשר עלול להפר כל זכות קניינית של אחר או זכויות להגנת הפרטיות של אחר.
6.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן של האתר ו/או בחלק מהם ולעשות שימוש פרטי ואישי בלבד.
6.6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שינוי ו/או להתערב בקוד המקור של האתר ולא לעשות כל שימוש אשר עלול להוות שינוי או מחיקת המידע המוצג באתר או לגרום לשיבוש פעילותו.
6.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ מידע הכולל וירוס אשר עלול לחבל.
6.8. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, מיד עם דרישתה, בכל מקרה בו החברה תחשוש כי שימוש של המשתמש אינו מתיישב עם תנאים אלו ו/או כל דין וכן בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף וכל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרת תנאי השימוש באתר.
6.9. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי שימוש המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות משתמשים אחרים וכן תהיה רשאית החברה להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ולמנוע מהמשתמש גישה לאתר. עוד יובהר כי החברה תהא רשאית להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר וכן פרטים לגבי זהותו לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.

7. אחריות

7.1. השימוש באתר החברה הינו על אחריות המשתמש בלבד.
7.2. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה שהחברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים והעומדים לרשותה לטובת שמירה על הסודיות ואבטחת המידע באתר, אך יחד עם זאת הוא מודע למגבלות רשת האינטרנט בקשר עם אבטחת מידע ולתקלות אשר עשויות להיות ואינן בשליטתן של החברה ולפיכך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עדיף שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי בקשר לשימוש שעשה באתר.
7.3. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטת מידע באתר.
7.4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עדיף בקשר לגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעת גישה אליו, ולא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם לציוד המחשב או לכל רכוש של המשתמש, לרבות בשל נגיף מחשב (“וירוס”) או יישומי תכנה.
7.5. החברה לא מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת וכי השימוש באתר יעשה ללא כל הפרעה ו/או הפסקה ו/או תקלה ו/או כשל ומצהירה כי לא תהיה אחראית לאובדן, הפסד או נזק שיגרמו למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרעות כאמור.
7.6. המשתמש מודע כי אין ביכולת החברה לפקח על כל מידע המועלה לאתר, אם יועלה ויוצג באתר, על ידי משתמשים אחרים וכי החברה לא תהיה אחראית לכל פרסום של צד שלישי כאמור.

8. הפסקת פעילות האתר

החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

9. שונות

9.1. החברה רשאית בכל עת לערוך שינויים באתר ולהסיר, לתקן, להוסיף או לשנות את המידע המצוי בו ולעדכן מעת לעת את האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים באתר ולא תהיה לו כל טענה בגין תקלות שיתרחשו בגין עדכון השינויים כאמור.
9.2. לחברה תהא קיימת הזכות לסרב להעניק גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
9.3. החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי, ללא כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
9.4. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק בכל עת את פעולת האתר, לתקופה קצובה או באופן קבוע, ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש לכך.
9.5. כל הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, בלבד.
9.6. ככל וייקבע על ידי כל רשות ו/או ערכאה מוסמכת כי תנאי או יותר מתנאי השימוש בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אותם סעיפים יוחלפו בסעיפים תקפים אחרים, אשר תוכנם תואם במידה הרבה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. יובהר כי במקרה כאמור, יתר סעיפי תקנון זה יוותרו בעלי תוקף.
9.7. המשתמש מוותר על כל טענה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם הנושאים המוסדרים בתקנון זה ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה לחברה.
9.8. כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל_info@rotemshani.com.