img-2
img-3

יד מרדכי 9-11
גבעתיים

מחדשים את גבעתיים כבר 20 שנה

פרויקט יד מרדכי גבעתיים, הוא עדות לנחישות ולהתמדה של רותם שני. התכנון כלל שינויים שנבעו מהצורך להתאים את התכנון למדיניות המשתנה של הוועדה המקומית ולאחר שהצלחנו לתת מענה הן לבעלי הדירות והן לוועדת התכנון המקומית, אנו נמצאים בימים אלה לקראת קבלת היתר הבנייה.

יד מרדכי 9-11,גבעתיים

יד מרדכי 9-11, גבעתיים

פרויקטים נוספים מבית רותם שני